Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 11-2-2020