Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 13-2-2020