Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 14-2-2020