Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 10-2-2020