Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 24-3-2020