Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 26-03-2020