Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 4-3-2020