Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 21-5-2020