Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 26-5-2020