Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 18-6-2020