Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Phát thanh ngày 18-6-2020