Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Phát thanh ngày 19-6-2020