Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Phát thanh ngày 25/06