Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Phát thanh ngày 26/6