Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 03-7-2020