Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 06-07-2020