Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 31-7-2020