Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 14-7-2020