Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 21-7-2020