Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 22-7-2020