Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 24-7-2020