Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 28-8-2020