Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 13-8-2020