Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Phát thanh ngày 5-8-2020