Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 3-9-2020