Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 01-09-2020