Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 10-9-2020