Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 4 - 9 - 2020