Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 7-9-2020