Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 9-9-2020