Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 22 - 9 - 2020