Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 07-10-2020