Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 09-10-2020