Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 15-10-2020