Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 22-10-2020