Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 26-10-2020