Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 29 - 10 - 2020