Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 10-11-2020