Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 13 - 11 - 2020