Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 25-11-2020