Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 6-11-2020