Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 11-1-2021