Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Phát thanh ngày 13-01-2020