Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 22-02-2021