Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 23-02-2021