Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 2-3-2021