Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh ngày 01-03-2021