Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 05/4/2021