Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 06-04-2021