Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Bản tin phát thanh 07-04-2021